Egoswot
-->

Ihmistyyppisi

Punainen (suurempi) kuvio = minäkuva-arvion tulos

Keltainen (pienempi) kuvio = yksityisprofiilisi eli tulos ilman työroolia

Idea: 31
Sosiaalinen: 12
Päättäjä: 48
Tutkija: 29

Jos haluat talteen kaaviosi, tallenna tämä sivu : Minäkuva-arvio

TÄRKEÄ

Ihmisen persoonallisuus on niin laaja käsite, ettei siitä voi antaa totuudenmukaista käsitystä millään arvioilla ja testeillä. Siksi tuloksia pitää käyttää vain itsetuntemuksen työkaluna.


Persoonallisuustyypit ja SWOT

Ideatyyppi

Vahvuudet ja mahdollisuudet: Rohkea, aktiivinen ja riskiä ottava tekijä, joka haluaa vaikuttaa asioihin ja saa usein muutkin innostumaan. Kilpailutilanne ja mahdollisuudet henkilökohtaiseen loistamiseen / näkymiseen motivoivat. Kun ideatyypillä on liikkumatilaa ja hänen henkilökohtaiset tarpeensa täyttyvät kohtuullisesti, on ahkera ja valmis tekemään paljon. Syttyy nopeasti ja tarttuu haasteisiin. Näkee mahdollisuuksia, keksii uusia ratkaisuja ja innostuu oikein esitetyistä muutoksista. Ajattelu ja päätöksenteko on nopea. Sanoo mielipiteensä spontaanisti ja usein värikkäästi. Hyvä huumorintaju ja visiointikyky. Haluaa olla esillä. Rennon ja energisen tiimihengen kannalta usein tärkeä tekijä.

Luonteensa perusteella ideatyyppi on vetäjäaineista. Jos tiimin me-henki on huono ja/tai työskentely passiivista, saattaa hän omalla esimerkillään luoda ryhmään uutta energiaa ja tavoitteellisuutta.

Heikkoudet ja uhat: Toimii toisinaan liian itsekkäästi, sooloilee ja ottaa liian suuria riskejä. Haluaa erivapauksia ja joskus myös ottaa niitä. Keskittyy omiin ajatukseen eikä jaksa kuunnella. On kärsimätön, lyhytjänteinen ja suurpiirteinen. Liian voimakas esilläolo, itsekeskeisyys ja värikkäät mielipiteet saattavat ärsyttää tai loukata muita. Syyttää helposti muita omista virheistään. Suuttuessaan tai itseluottamuksen pettäessä saattaa lannistua täysin ja/tai olla uhmakas ja rikkoa pelisääntöjä. Ryhmän vetäjänä saattaa aiheuttaa ristiriitoja ja sekavuutta; keskittyy liikaa itseensä ja suhtautuu toisinaan muiden mielipiteisiin ja tosiasioihin välinpitämättömästi.

Julkisuus ja edustaminen: Pitää julkisuudesta. Värikkäänä ja sanavalmiina henkilönä synnyttää kiinnostusta. Riskinä on liiallinen itsensä korostaminen muiden tai tehtävän kustannuksella.

Sosiaalinen tyyppi

Vahvuudet ja mahdollisuudet: Vastuunkantaja, hengen luoja ja vaalija. Toimii usein esimiehen tai tiiminvetäjän henkisenä tukihenkilönä ja on lojaali organisaation arvoille ja pelisäännöille. Hyvät sosiaaliset ja ”pehmeät” vaikuttamisen taidot. Pyrkii tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Sopeutuu muutoksiin ja ryhmään kuin ryhmään. Vaistoaa parhaiten tiimin ilmapiirin. Ei pyri liikaa esille, vaan tukee ja kannustaa muita. Kohtelee muita arvokkaasti ja voi tätä kautta vaikuttaa positiivisesti koko ryhmän käyttäytymiseen. Haluaa ja osaa keskustelemalla ratkaista ongelmia ja ihmisten välisiä ristiriitoja. Tyytyy melko helposti osaansa. Tiimihengen kannalta usein tärkeä tekijä.

Jos sosiaalinen tyyppi on saavuttanut ryhmän arvostuksen, on vetäjäainesta, jonka johtajuus perustuu vuorovaikutukseen, luottamukseen ja hyvää yhteistyöhön. Jos tiimi me-henki on huono tai työskentely on sekavaa, voi sosiaalinen tyyppi sosiaalisilla taidoillaan rauhoittaa tilanteen ja saada ilmapiiri paranemaan.

Heikkoudet ja uhat: Toimii toisinaan liian epäitsekkäästi ja voi uhrautua liikaa. Ei uskalla heittäytyä rohkeasti tilanteisiin. Ei osaa sanoa ”ei”; jolloin muut voivat johdatella ja käyttää hyväksi. Korostaa joskus liikaa me-hengen merkitystä. Ristiriidat ja/tai huono henki ryhmässä vaikuttavat liikaa motivaatioon. Saattaa pelätä voimakkaampia persoonia. Syyllistyy helposti. Itseluottamuksen pettäminen ja/tai loukkaantuminen näkyy varovaisuutena, oma-aloitteisuuden puutteena ja jopa arkuutena. Ryhmän vetäjänä saattaa olla liian arka puuttumaan epäkohtiin; keskittyy liikaa keskinäisiin suhteisiin.

Julkisuus ja edustaminen: Julkisuus on ok. Tasapainoinen ja rehti asioista puhuminen synnyttää kiinnostusta. Riskinä on varovaisuus mielipiteissä ja itsensä vähätteleminen.

Päättäjätyyppi

Vahvuudet ja mahdollisuudet: Henkisesti vahva henkilö. Vastuuntuntoinen, järjestelmällinen ja määrätietoinen tekijä. Noudattaa pelisääntöjä ja tekee kuten on sovittu. Kehittää osaamistaan tavoitteellisesti, kurinalaisesti ja ahkerasti. Pyrkii ennakoimaan tilanteet ja priorisoimaan asiat. Esimiehen ”oikea käsi”, joka mm. pitää huolta, että pelisääntöjä noudatetaan. On asiallinen, pitää useimmiten tunteet kurissa eikä pelkää töitä ja vaikeita tilanteita. Sanoo mielipiteensä lyhyesti, selkeästi ja suoraan. Sanaan voi luottaa. Kun asioista on sovittu, ryhtyy nopeasti sanoista tekoihin. Ajattele ja toimii käytännönläheisesti. Toiminta perustuu tosiasioihin ja hyviksi koettuihin menetelmiin. Riskinotto on hallittua ja järkevää.

Luonteensa perusteella on vetäjäaineista, koska halua saavuttaa tavoitteet ja saada aikaan tuloksia. Jos tiimin me-henki on huono ja/tai työskentely passiivista, voi päättäjätyyppi voimakkaalla tahdollaan selkeyttää tilanteen ja saada ryhmä toimimaan tehokkaammin ja tavoitteellisemmin.

Heikkoudet ja uhat: Toisinaan tosikko, jääräpää ja pomottaja. Voi olla suvaitsematon eikä ota riittävästi huomioon muita. Kaavoihin kangistunut ja siksi muutosvastainen. Työskentelee mieluiten yksin. Ei aina ymmärrä ja arvosta yhteistyötä. Välttää luovaa ja inspiroivaa työskentelyä, johon liittyy riskejä. Voimakas tahto (minä olen oikeassa) saattaa vaikuttaa muihin kielteisesti ja synnyttää jopa pelkotiloja. Itseluottamuksen pettäminen voi näkyä aggressiivisuutena, jyräämisenä tai sulkeutumisena. Ryhmän vetäjänä ei inspiroi eikä saa ryhmää innostumaan, koska keskittyy liikaa tosiasioihin ja tuloksiin.

Julkisuus ja edustaminen: Suoruus, voimakas tahto ja määrätynlainen värittömyys synnyttävät kiinnostusta. Riskinä on julkisuuden vältteleminen ja liian suorat mielipiteet.

Tutkijatyyppi

Vahvuudet ja mahdollisuudet: Turvallinen, harkitseva ja luotettava tekijä. Pitkäjänteinen ja tunnollinen osaaja, joka haluaa kehittyä ammatissaan. Korostaa laadun merkitystä. Tekee kuten on sovittu ja pyrkii noudattamaan pelisääntöjä, mutta on osaa myös nähdä vaihtoehtoja ja kyseenalaistaa asioita. On luova ja kykenee olemassa olevasta synnyttämään uutta ja uusia ratkaisuja. Tasapainoinen ja rauhallinen; ei tunteile eikä hermoile. Tajuaa työn kulun ja tiedostaa useimmiten miten yksittäiset ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen. Mielipiteet perustuvat faktoihin, perusteelliseen harkintaan ja tutkittuun tietoon. Rauhallisuutensa vuoksi jää usein muiden varjoon, mutta suunnittelussa ja analysoinnissa on hyvä ja jopa erinomainen voimavara. Jalat pysyvät maassa. Tyytyy melko helposti osaansa.

Luonteensa perusteella tutkijatyyppi ei yleensä halua toimia vetäjätehtävissä varsinkaan sellaisissa tiimeissä, joissa tapahtuu usein muutoksia ja tarvitaan nopeita päätöksiä. Itseohjautuvassa asiantuntijatiimissä tutkijatyyppi voi toimia taitavana koordinoijana, työskentelyn ohjaajana ja opastajana.

Heikkoudet ja uhat: Nopeat rytminmuutokset ja päätökset ovat vaikeita. Toisinaan hidas ja tarvitsee aikaa enemmän kuin muut esimerkiksi muutosten sisäistämiseen. Miettii usein asioita liian laajasti eikä siksi aina löydä ydintä. Pyrkii täydellisyyteen ja voi unohtua yksityiskohtiin. Itseluottamuksen pettäminen näkyy passiivisuutena ja oma-aloitteisuuden puutteena. Jos tiimin me-henki on huono ja/tai työskentely passiivista, tutkijatyyppi ei yleensä halua puuttua tilanteeseen, vaan saattaa vetäytyä kuoreensa ja työskentely hidastuu entisestään. Ryhmän vetäjänä ei inspiroi eikä innosta; keskittyy liikaa asioihin ja suunnitelmiin.

Julkisuus ja edustaminen: Vankka asiantuntijuus ja pyrkimys objektiivisuuteen synnyttävät kiinnostusta asiantuntijapiireissä. Koska tutkijatyyppi ei erityisemmin pidä julkisuudesta, on riskinä tilanteiden vältteleminen. Persoonan värittömyys ja pitkät esitykset vähentävät muiden kiinnostusta.


Tunnusomaiset piirteet

Idea Sosiaalinen Päättäjä Tutkija
Erityispiirre seurustelija, juttujen kertoja miellyttävä, tukee toisia hallitsee itsensä ja toisia asennoituu pohdiskelevasti asioihin
Epäkypsä käyttäytyminen voimakkaat mielipiteet, hyökkäävä alistuu, vähättelee itseään määräilee, sanelee ehtoja väistää vastuuta, pakenee tilanteesta
Tekee päätökset nopeasti, impulsiivisesti, muuttaa myös nopeasti tukeutuu muihin, kysyy miten muut tekevät asiatietojen pohjalta itse, päätös pitää hitaasti, perusteellisen harkinnan jälkeen
Kannustetaan tukemalla ideoita, persoonaa, mielipiteitä tunteita, ihmiskeskeisyyttä ajattelutapaa japeriaatteita toiminnan laatua ja johtopäätöksiä
Viihtyy ilmapiirissä, jossa voi innostua ja toteuttaa itseään toimitaan yhdessä voi toimia itsenäisesti yksityiskohdat ovat selviä
Kehittyäkseen on opittava tarkistamaan tekemään aloitteita kuuntelemaan muita päättämään
Tarvitsee yleensä lisää huolellisuutta jämäkkyyttä joustavuutta nopeutta
Arvostaa toisia annetun tunnustuksen perusteella annetun huomion perusteella tulosten perusteella toiminnan perusteella

EMPATIA - esimerkki swotista

Uhka (liian suuri empatia): Ei osaa sanoa ”ei”. Alistuu liian helposti. Huomioi liikaa tunteiden vaikutuksia. Pahoittaa helposti mielensä. Sallii muiden käyttävän itseään hyväksi.

Mahdollisuus (loistava empatia): Käyttää empatiaa luovasti eri olosuhteissa. Osaa taitavasti lisätä ja vähentää empaattisuuttaan, jotta asiat etenevät kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. Osaa asettua toisen asemaan joutumatta itse tilanteen vangiksi.

Vahvuus (hyvä empatia): Ymmärtää ja arvostaa ihmissuhteita. Tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Osaa suostutella ja vaikuttaa. On taitava neuvottelija ja ihmisten välisten ristiriitojen ratkaisija.

Heikkous (vähäinen empatia): Heikko tunneäly ja vaikuttamisen taito. Ei osaa lukea rivien välistä. On pinnallinen ja kylmä. Ei osaa asettua toisen asemaan eikä näe mitä on tosiasioiden taustalla.Psykologinen tausta

  • Ideatyyppi toimii mieluummin kuin analysoi ja teoretisoi (pragmaatikko).
  • Sosiaalinen tyyppi pyrkii sovittelemaan eriäviä mielipiteitä (idealisti).
  • Päättäjätyyppi ei näe paljon tarvetta synteesiin, analyysiin eikä kompromissien tekoon, koska hänen mielestään kaikkien pitää tajuta selvät tosiasiat (realisti).
  • Tutkijatyyppi korostaa rationaalisia ongelmanratkaisuprosesseja (analyytikko).

Temperamentti on persoonallisuuden biologinen osa. Kun siihen yhdistetään kasvatus ja ympäristötekijät, puhutaan persoonallisuudesta. Siksi aikuinen ihminen voi muokata persoonallisuutta haluamaansa suuntaan (itsensä kehittäminen / kasvattaminen). Samalla tavalla voidaan kannustavalla ohjauksella, valmentamisella ja johtamisella vahvistaa ihmisten hyviä piirteitä ja auttaa heitä kehittämään heikompia osa-alueitaan.


Tärkeää tietää persoonallisuustestistä

Kun ihminen tekee kirjallisen arvion tai testin itsestään, näyttää tulos sen mitä hän ajatteli vastatessaan kysymyksiin. Todennäköisesti tuloksessa on paljon häntä itseään (persoonaa ym.), mutta mukana voi myös olla sisäisiä ja/tai ulkoisia tekijöitä. Tilannesidonnaisuus voi myös vaikuttaa tulokseen. Esimerkiksi tietoinen tai tiedostamaton pyrkimys johonkin suuntaan saattaa nousta jopa korostetun voimakkaasti esiin. Mihinkään testiin ei siksi pidä luottaa täysin; ei tähän eikä muihinkaan. Ne ovat mielenkiintoisia ja suuntaa antavia. Ne tarjoavat peilikuvan, jonka avulla voi oppia ymmärtämään paremmin ensin itseään ja sitten muita. Ihmisen luonne on niin laaja käsite, ettei sitä kyetä täysin määrittelemään - eikä asiantuntijoilla ole yhtenäistä käsitystä sanalle ”persoonallisuus”.

Jos tulos ei vastaa käsitystäsi, voit miettiä miksi ei. Korostuuko tuloksessa jotain, jota et ehkä tunnista itsessäsi? Vai nousiko esiin jokin ominaisuus tai puoli, jota haluat kehittää itsessäsi? ”Oikea” tulos (totuus) ei ole edes tavoite. Tavoitteena on oppia tuntemaan itseään ja muita paremmin. Arvio on yksi keino, jolla pääsee lähemmäksi tavoitetta (parempaa ihmis- ja itsetuntemusta).


Huomaa erityisesti

Kaikissa ihmisissä löytyy kaikkien tyyppien ominaisuuksia, mutta piirteiden voimakkuus vaihtelee. Tulosten avulla voidaan persoonallisuuksia tarkastella siten, että ihmiset ovat suunnilleen oikeissa tehtävissä. Työskentely on silloin rentoa, luonnollista ja työ myös motivoi. Yleistäen voidaan sanoa, että asiakeskeiset viihtyvät tehtävissä, joissa käsitellään asioita ja ihmiskeskeiset viihtyvä tehtävissä, joissa voi olla tekemisissä muiden kanssa.

Tulokset auttavat myös työparien ja tiimien kokoamisessa siten, että henkilöiden ominaisuudet palvelevat parhaiten koko ryhmän menestymistä. Esimerkiksi viisi luonteeltaan mukautuvaa ihmistä tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta saako ryhmä aikaan oikeita tuloksia sovitussa aikataulussa? Jos ryhmässä on viisi luonteeltaan hallitsevaa ihmistä, ryhmästä löytyy paljon tahtoa ja energiaa, mutta tulevatko he toimeen keskenään ja tekevät yhteistyötä, vai syntyykö ristiriitoja?

Teoriassa raja vahvuuksien ja heikkouksien välillä on 40. Mutta se on vain teoriaa, jonka perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä. Tulokset ratkaisevat. Todelliset kokemukset ihmisten osaamisesta, työskentelystä ja yhteistyöstä kertovat enemmän kuin testitulokset. Mittauksen mukaan joku voi olla eniten sosiaalista tyyppiä, mutta sopivassa painetilanteessa saattaa pinnan alta nousta esiin idea- tai päättäjätyyppi. Itseluottamuksella on suuri merkitys. Kun itseluottamus on hyvä, pystyy ihminen käyttämään persoonallisuuttaan laajasti. Kun itseluottamus on heikko, kapenee osaamisalue ja edellä mainitut uhkatekijät nousevat helpommin esiin.


By Karl-Johan Spiik and Karl-Magnus Spiik